Chuyển đến nội dung chính

Tôi bị mất tập trung ra sao

Cái tính lười biếng và hay trì hoãn của tôi là nguyên nhân chính dẫn đến công việc mà tôi cần phải làm bị kéo dài lê thê không có hồi kết. Ngoài ra sự mất tập trung cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến quá trình là việc của tôi. 
Sự mất tập trung với tôi có thể xảy ra trong:
- Ngắn hạn.
- Hoặc trong dài hạn.

Sự mất tập trung về ngắn hạn làm cho tôi quên mất mình đang tập trung làm công việc gì, và thường dẫn đến việc bỏ dở công việc đang cần thực hiện. Có thể là một thời gian sau đó mới sực nhớ ra rằng mình đang phải làm một công việc nào đó, mà đến giờ mới nhớ ra là mình cần phải tiếp tục làm việc lấy. Hoặc cũng có thể là quên hẳn luôn công việc đó, cho đến khi được người khác nhắc là mình cần phải làm và hoàn thành công việc đó. Hậu quả của hành vi mất tập trung trong ngắn hạn làm tôi bỏ dở dang những công việc đáng ra có thể hoàn thành được trong thời gian ngắn thay vì phải kéo dài lê thê không có hồi kết.Tôi gặp phải những trường hợp bị mất tập trung như sau đây:
- Có thể là một cuộc điện thoại: một cuộc điện thoại xuất hiện đột ngột làm tôi phải tập trung vào cuộc nói chuyện, sau đó tôi quên mất đi là mình đang phải làm điều gì.
- Có thể là một yêu cầu công việc khác ập đến. Như đang làm việc A thì việc B xuất hiện, và việc B đòi hỏi phải xử lý ngay, hậu quả là quên mất việc A đang cần phải làm.
- Có thể là thời gian giải lao, đi vệ sinh... làm cho chúng ta dừng công việc đang làm lại, sau khi quay trở lại, tôi quên mất tiêu là mình đang làm gì luôn.
- Cũng có thể là đang làm việc, một người khác đến hỏi một vấn đề gì đó, làm mình phải phải lắng nghe người đó nói gì và tập trung để hiểu xem người đó muốn gì, cần gì. Quên luôn mình đang cần phải làm gì là điều hầu như chắc chắn sẽ xảy ra.
Mất tập trung còn có thể xảy ra trong một thời gian dài. Tôi có những mục tiêu cần thực hiện trong một thời gian dài, nhưng do bị trì hoãn và làm biếng, nên trong một thời gian dài, tôi không thể tập trung được cho công việc đó nữa. Việc đặt ra mục tiêu và trì hoãn không thực hiện mục tiêu đó sẽ làm cho chúng ta bị mất tập trung hay nói cách khác là mất phương hướng, dần sẽ đi sai với mục tiêu dài hạn cần thực hiện.
Như có một khoảng thời gian, tôi có đặt mục tiêu cho việc đi du học của bản thân. Những trong quá trình đó, do lý do về tài chính, tôi phải lùi việc thực hiện các mục tiêu nhỏ để hoàn thành mục tiêu lớn đi du học. Việc trì hoãn và mất tập trung cho các mục tiêu nhỏ, dẫn đến không hoàn thành được các mục tiêu đặt ra làm cho mục tiêu lớn của tôi là đi du học đã không được thực hiện.
So sánh giữa mất tập trung trong ngắn hạn và mất tập trung trong dài hạn thì những điều mất mát, lợi ích mất đi do mất tập trung cũng sẽ khá là tương ứng với nhau. Mất tập trung trong ngắn hạn làm tôi mất đi những lợi ích nhỏ, nhưng mất tập trung trong dài hạn sẽ làm tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và lợi ích lớn.
Chưa nói đến việc mất tập trung do đâu, nhưng nhìn chung mất tập trung sẽ đem lại những bất lợi và hậu quả không tốt cho chúng ta, như tôi đã từng và đang trải nghiệm đây. Nếu không có điều chỉnh việc mất tập trung sẽ dẫn đến một tương lai u tối cho bất kì ai.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Diagrams in System Analysis and Design

Diagrams in System Analysis and Design In system analysis and design, diagrams are used to represent the different aspects of a system, its components, and their interactions. The main types of diagrams used in system analysis and design include: Use case diagrams: This type of diagram is used to describe the functionality of a system from the user's perspective. It shows the different use cases (or scenarios) in which a user interacts with the system, as well as the actors (or users) who are involved in those interactions. Activity diagrams: This type of diagram is used to represent the flow of activities within a system. It shows the sequence of activities and decisions involved in a particular process or use case. Sequence diagrams: This type of diagram is used to represent the interaction between objects in a system. It shows the sequence of messages exchanged between objects in a particular scenario or use case. Class diagrams: This type of diagram is used to represent the str

Activity diagram, Component Diagram and Deployment Diagram in System Analysis and Design

Activity diagram Activity diagrams are widely used in system analysis and design to model the behavior of a system, particularly for business processes and workflows. In system analysis and design, activity diagrams are used to model the steps or activities involved in a particular process or use case scenario. Activity diagrams in system analysis and design typically have the following characteristics: Start and end points: The diagram should begin with a start point, which represents the initiation of the process or use case, and end with an end point, which represents the completion of the process or use case. Actions: The actions or steps involved in the process or use case should be represented by rectangular boxes, and the actions should be organized in a logical sequence. Control flow: The flow of control between actions should be represented by arrows. Arrows should indicate the order in which actions are performed and the conditions that determine the path of the process or us

Suffix -ing -es -ed in English

-ING ID End with Rules For example (e.g.) 1 e End in 'e' - drop the 'e' then add 'ing' live > living drive > driving joke > joking 2 ie End in 'ie': - i > y - drop the 'e' then add 'ing' lie > lying die > dying 3 ee, oe, ye Just add 'ing' see > seeing, agree > agreeing tiptoe > tiptoeing dye > dyeing 4 w, x, y Just add 'ing' bow /baʊ/ > bowing fix /fiks/ > fixing say /seɪ/ > saying 5 vowel + consonant 1. (End in vowel-consonant) + One-syllable word 2. (End in vowel + consonant ) + stress (final syllable) > x2 final cosonant + _ing 1. put > putting sit > sitting cut > cutting run > running 2. beginning 6 c Add a -k + -ing mimic /ˈmɪm.ɪk/ > mimicking 7 consonant + vowel + -l [en] double -l + -ing [us] just add -ing travel > travelling [en] - traveling [us] 8 others Just add 'ing' rain > raining -ED ID End with Rules For example (e.g.) 1 e End in 'e