Chuyển đến nội dung chính

Sự kém cỏi khi rơi vào vòng lẩn quẩn của trì hoãn

 Khi phải sống trong cảm giác tội lỗi một thời gian dài vì sự trì hoãn, chúng ta có thể sẽ để suy nghĩ của chúng ta thành các hướng sau:

1. Dần quen và sống chung với tội lỗi một cách bình thản, coi như đó là một phần tất yếu của cuộc sống.

2. Cảm giác tội lỗi sẽ dày vò chúng ta từng ngày, từng giờ một.. rồi đến một lúc nào đó chúng ta thấy giá trị của bản thân chúng ta trở nên rất thấp, thấp một cách thảm hại, dần dần chúng ta tự đánh giá rằng mình là kẻ rất kém cỏi. Kém cỏi vì sự trì hoãn và kém cỏi vì mình có tội mà mình không làm gì được.

Cảm giác tầm thường, kém cỏi này do chúng ta tự nhìn nhận, và đánh giá bản thân mình là không được, là không chấp nhận được.

Tự nhìn nhận bản thân kém cỏi có thể là động lực, thôi thúc chúng ta phải hành động để vượt qua được tình trạng hiện tại của bản thân hoặc làm được những điều chúng ta chưa làm được.

Nhưng tự nhìn nhận bản thân là kém cỏi cũng có thể là sự tự ti của chúng ta, chúng ta cảm thấy bản thân thiếu năng lực và kém hơn so với những người khác. Chúng ta tưởng rằng, bản thân chúng ta là thấp kém. Điều này sẽ dẫn đến sự tiêu cực là đánh giá sai lệch bản thân, tạo sự trì trệ trong công việc cho chúng ta. Trong mọi việc, chúng ta cảm thấy vì mình thấp kém, vì mình thiếu năng lực nên mình không có thể hoàn thành hoặc nếu có hoàn thành thì cũng không tốt hơn được gì so với người khác.

Người tự nhìn nhận bản thân mình là kém cỏi, tầm thường trong một thời gian dài sẽ có xu hướng co mình lại, tránh tiếp xúc với người khác, và chính vì sự cô lập bản thân lại như vậy sẽ làm cho người đó không nhận được sự hỗ trợ từ những người khác. Đó là sự cuộn mình và từ chối sự giúp đỡ từ những người khác. Vì cảm thấy kém cỏi, nên bản thân thấy rất khó có thể học tập và nâng cấp bản thân. Từ đó chúng ta từ chối việc học tập và ngày càng sa vào chấp nhận tình trạng tồi tệ này.

Cảm giác kém cỏi sẽ làm chúng ta tự phân chia ra các giai cấp, trong đó bản thân thuộc giai cấp kém cỏi sẽ phải chịu nằm ở tầng dưới cùng của xã hội. Sự phân chia giai cấp theo suy nghĩ tiêu cực này càng làm bản thân xa rời với xã hội. Từ cảm giác mình thấp kém, sẽ dẫn đến sự ganh ghét những người khác, những người mà bản thân tự xếp vào tầng lớp cao hơn mình. Sự ganh ghét đố kỵ tiêu cực sẽ dẫn đến những hành động tiêu cực cho chính bản thân hoặc cho người xung quanh mình.

Quay lại cảm giác kém cỏi phát sinh khi chúng ta rơi vào vòng lẩn quẩn của trì hoãn, chúng ta sẽ thấy sự trì hoãn sẽ đem đến nhiều vấn đề phát sinh theo chiều hướng tiêu cực.

Người hay trì hoãn sẽ nhận được những đánh giá tiêu cực từ những người xung quanh, họ sẽ được gán những nhãn mác như: lười biếng, thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực, suy đồi về mặt đạo đức...

Bài đăng phổ biến từ blog này

Activity diagram, Component Diagram and Deployment Diagram in System Analysis and Design

Activity diagram Activity diagrams are widely used in system analysis and design to model the behavior of a system, particularly for business processes and workflows. In system analysis and design, activity diagrams are used to model the steps or activities involved in a particular process or use case scenario. Activity diagrams in system analysis and design typically have the following characteristics: Start and end points: The diagram should begin with a start point, which represents the initiation of the process or use case, and end with an end point, which represents the completion of the process or use case. Actions: The actions or steps involved in the process or use case should be represented by rectangular boxes, and the actions should be organized in a logical sequence. Control flow: The flow of control between actions should be represented by arrows. Arrows should indicate the order in which actions are performed and the conditions that determine the path of the process or us

Diagrams in System Analysis and Design

Diagrams in System Analysis and Design In system analysis and design, diagrams are used to represent the different aspects of a system, its components, and their interactions. The main types of diagrams used in system analysis and design include: Use case diagrams: This type of diagram is used to describe the functionality of a system from the user's perspective. It shows the different use cases (or scenarios) in which a user interacts with the system, as well as the actors (or users) who are involved in those interactions. Activity diagrams: This type of diagram is used to represent the flow of activities within a system. It shows the sequence of activities and decisions involved in a particular process or use case. Sequence diagrams: This type of diagram is used to represent the interaction between objects in a system. It shows the sequence of messages exchanged between objects in a particular scenario or use case. Class diagrams: This type of diagram is used to represent the str

Suffix -ing -es -ed in English

-ING ID End with Rules For example (e.g.) 1 e End in 'e' - drop the 'e' then add 'ing' live > living drive > driving joke > joking 2 ie End in 'ie': - i > y - drop the 'e' then add 'ing' lie > lying die > dying 3 ee, oe, ye Just add 'ing' see > seeing, agree > agreeing tiptoe > tiptoeing dye > dyeing 4 w, x, y Just add 'ing' bow /baʊ/ > bowing fix /fiks/ > fixing say /seɪ/ > saying 5 vowel + consonant 1. (End in vowel-consonant) + One-syllable word 2. (End in vowel + consonant ) + stress (final syllable) > x2 final cosonant + _ing 1. put > putting sit > sitting cut > cutting run > running 2. beginning 6 c Add a -k + -ing mimic /ˈmɪm.ɪk/ > mimicking 7 consonant + vowel + -l [en] double -l + -ing [us] just add -ing travel > travelling [en] - traveling [us] 8 others Just add 'ing' rain > raining -ED ID End with Rules For example (e.g.) 1 e End in 'e