Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2023

Luyện phát âm cơ bản

Luyện phát âm IPA: IPA Font:   Lucida Sans Unicode Từ điển trực tuyến: 1. Cambridge:  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/english 2. Oxford: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/translate Tất cả:  https://drive.google.com/drive/folders/1kQCP3SubIVq9KjpE1vzhQXZplN-9TOFW?usp=share_link Học Tiếng Anh Langmaster cơ bản IPA: https://www.youtube.com/watch?v=yumZ3QyyIgo&list=PLxc4V8jyRl2c4T7rKrV3jkX4f9rX7xs5S -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /i: Ex1: field, piece, metre, secret, key, pizza, people /fiːld/ piːs/ˈmiː.tər/ˈsiː.krət/kiː/ˈpiːt.sə/ˈpiː.pəl/ Ex2: I see a ship floating on the sea /si:/ - /ʃɪp/ - /siː/ https://drive.google.com/file/d/1EL6RyokTRfEf_RP9EQEndK9ZvzA3vHnd/view?usp=share_link i https://drive.google.com/file/d/1SYLIMT6Zwzkh9a8xO46f-xrI97OckLfo/view?usp=share_link ------------------------------------------------------------------------------------

Python with Visual Studio Code

Python Visit the official  NumPy This is the alert when we try to run numpy: In integrated terminal, we type the following command and press Enter: pip install numpy pip package manager (which is typically included with VSC) will download an install NumPy